พิมพ์

fireworks_method_01
ผสมสูตรสีต่าง ๆ
fireworks_method_01
คลุกเม็ดสี
fireworks_method_01
ประกอบลูกพลุ
fireworks_method_01
ตากเม็ดพลุ
fireworks_method_01
ท่อยิงพลุขนาดต่าง ๆ
fireworks_method_01
ประกอบชนวนพล
fireworks_method_01
พันเชือกเข้าชนวนพลุ
fireworks_method_01
เข้าชนวนเวลาพลุ
fireworks_method_01
ประกอบพลุ
fireworks_method_01
ปั้นพลุ
fireworks_method_01
พลุขนาดต่าง ๆ
fireworks_method_01
พลุติดตั้งพร้อมยิง
fireworks_method_01
พลุพร้อมจุด